Honderd bijbelse namen en titels voor Jezus

Alle honderd namen en titels op rij

Liturgische lijst

Kerygmatische lijst

1

De Mensenzoon

51

Alfa en Omega

2

Mijn Zielsbeminde

52

Goddelijke Held

3

Rechtvaardige Rechter

53

Ik ben

4

Christus-Messias

54

De Morgenster

5

Immanuel

55

De Dageraad

6

Redder

56

Zon van Gerechtigheid

7

Jezus van Nazaret

57

Wijsheid van God

8

Het Begin en het Einde

58

Meester-Uitvoerder

9

Het Woord

59

Oorsprong van Gods Schepping

10

Licht der Volken

60

Eerstgeborene van de Schepping

11

Lam Gods

61

Zoon van Abraham

12

Glorie van uw Volk

62

Leeuw van Juda

13

Zoon van Jozef

63

Zoon van David

14

Offergave

64

Verbond met het Volk

15

De laatste Adam

65

Verwachting van de Volken

16

Zuivere Glans van het Eeuwige Licht

66

Dienstknecht van de Heer

17

Geestelijke Rots

67

De Mens Jezus Christus

18

Licht der Wereld

68

De Timmerman

19

Zoon van God

69

Man van Smarten

20

Koning van de Joden

70

Ons Heil

21

Ons Paaslam

71

Onze Oudste Broeder

22

Gekruisigde Christus

72

Hogepriester

23

De Opstanding

73

Leidsman

24

Het Leven

74

In Alles de Eerste

25

De Levende

75

De Wijnstok

26

Rabboeni Meester

76

Geneesheer

27

De Profeet

77

De Bruidegom

28

De Heilige van God

78

Tempel van God

29

De Hoeksteen

79

Deur van de Schaapskooi

30

Eerstgeborene uit de Doden

80

Reddende Kracht

31

Mijn God

81

De Waarheid

32

Zoon van de Allerhoogste

82

Getrouw en Waarachtig

33

Leidsman ten Leven

83

Getrouwe Getuige

34

Goede Herder

84

Gods Geheim

35

De Weg

85

Rabbi

36

Voorspreker

86

Wonder van Beleid

37

Verhevene boven Alles

87

Meester

38

Heer der Heerlijkheid

88

Voltooier van ons Geloof

39

Hoofd van de Kerk

89

Het Fundament

40

Beeld van (de onzichtbare) God

90

Onze Gerechtigheid

41

Brood des Levens

91

De Heer

42

Oorzaak van onze Redding

92

De Middelaar

43

Gods Uitverkorene

93

Gods Kracht

44

Behoeder van onze Ziel

94

Erfgenaam van alle Dingen

45

De Welbeminde

95

Vorst van de Koningen der Aarde

46

Zoon van Maria

96

De Rechtvaardige

47

Jezus

97

Strijder voor Gerechtigheid

48

Onze Gerechtigheid en Heiliging

98

Vredevorst

49

Onze Verlossing

99

Heer der Heren

50

Koning der Koningen

100

Amen

_/\_

www.stucom.nl