Paus Benedictus XVI, Jozef Ratzinger

Teksten van Paus Benedictus XVI, Jozef Ratzinger, op website StuCom

http://home.hetnet.nl/~stucom of via www.kcv-net.nl/stucom :

de documenten 0024, 0042, 0058 en 0108.

StuCom 0141
Ratzinger - over pausdom en oecumene (Nederlands en Duits) Dialoog met Waldenzen in 1993
Begegnung zwischen Kardinal Ratzinger und Professor Paolo Ricca der Waldenser.

 

StuCom 0058
Kerkelijke bewegingen en hun theologische vindplaats - Kardinaal J. Ratzinger Toespraak aan het congres voor vertegenwoordigers van bewegingen en gemeenschappen in de Katholieke Kerk. (Rome, 27-5-1998), georganiseerd door de Pauselijke Raad voor de Leken. (Voor Engelse versie: zie http://www.iccrs.org/benedict_xvi.htm ) **

Kardinaal Ratzinger over de charismatische vernieuwing

Hij werkte mee aan de 'Verklaring van Mechelen 1974' , een zeer goede theologische reflectie op de charismatische vernieuwing. Dit document werd in het Nederlands uitgegeven in 1976 onder de titel (in alternatieve spelling) Katolieke charismatiese vernieuwing - Teologische verklaring en pastorale toelichting (Uitg. B. Gottmer - Nijmegen, isbn 90 6075 9818) en later heruitgegeven (zie StuCom 0067 en 0069). Over dit document gaat StuCom 0063:
3e college prof.dr.J.Van der Veken - 21-2-01 VU, Amsterdam over het Mechelse Document nr.1 - van een internationale groep theologen (onder wie de latere kardinalen J. Ratzinger en W. Kasper) - pastorale en theologische oriëntatie op charismatische vernieuwing

Jozef Ratzinger schreef in 1983 over de charismatische vernieuwing "Paus Johannes XXIII hoopte op een nieuw Pinksteren, en al schijnt de geschiedenis sinds het concilie deze verwachting niet al te zeer in te lossen, toch is zijn smeekbede niet zondermeer onverhoord gebleven. In een wereld vol rationalistische scepsis brak een nieuwe ervaring van de H. Geest door. Ondertussen heeft dit al geleid tot een wereldwijde vernieuwingsbeweging.

Wat het Nieuwe Testament zegt over de charismata waarin de komst van de H. Geest zichtbaar is geworden, blijkt hier niet langer slechts een oud verhaal over iets dat voorgoed voorbij is, maar toont zich in tegendeel als een fris en nieuw gebeuren."

Ratzinger schrijft dit in een voorwoord van het boek van Kardinaal Suenens en bevrijd ons van het kwade (Uitg. Lanno, Tielt en Bussum, 1983 isbn 90 209 1083 3). Daarin schrijft hij ook:

"Zeer betekenisvol is ook de dubbele oproep van kardinaal Suenens: hij vraagt de ambtsdragers - van de pastoors tot de bisschoppen - de 'charismatische beweging' niet links te laten liggen, maar helemaal aan te nemen, en hij roept de mensen die in de vernieuwingsbeweging staan op om de samenhang met de gehele Kerk en met het 'charisma' van het ambt te zoeken en te bewaren.

Als prefect van de Congregatie van het Geloof kan ik niet anders dan het werk van Kardinaal Suenens van harte begroeten als een belangrijke bijdrage tot een rechtmatige ontwikkeling van het geestelijk leven in de Kerk van vandaag."

Dit voorwoord staat niet in de heruitgave van 2001, waarover het gaat in StuCom 0067 en StuCom 0069

Meer informatie over zijn band met de charismatische vernieuwing in het Engels: zie onder*

StuCom 0024.

Instructie over gebeden om genezing - van de Congregatie voor de Geloofsleer te Rome, 14 september 2000   over gebeden om genezing in de Bijbel en de geschiedenis van de Kerk, over de gaven van genezingen en disciplinaire bepalingen om misbruik en wanorde te voorkomen.

Een document van de Congregatie voor de Geloofsleer, ondertekend op 14 september 2000 door Joseph Ratzinger (prefect) en Tarcisio Bertone, s.d.b. (secretaris)

0024uk (Engelse versie van hetzelfde document)
Instruction on prayers for healing congregation for the doctrine of the faith

Over dit document staan op StuCom de volgende documenten:

StuCom 0108
Het joodse volk en zijn heilige Geschriften in de christelijke bijbel - Pauselijke Bijbelcommissie

Met een voorwoord van Jozef Ratzinger.

De rk leer over de Joden en de herontdekking van de joodse wortels van het christendom zijn sterk in ontwikkeling. Dit document toont de leer per 2002. (485kB / 104 pagina's)

 

StuCom 0042
Dominus Iesus  ondertekend door kardinaal Ratzinger en aartsbisschop Bertone.   De Vaticaanse verklaring die zoveel stof deed opwaaien. Een uitvoerige uiteenzetting over Jezus Christus de enige Verlosser en in par. 16 en 17 - wat kort door de bocht - iets over de ene Kerk van Christus.

0042uk Dominus Iesus (Engelse versie)

Uitleg over Dominus Iesus geeft de voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland in 0079: 
Wat is de Kerk van Christus, wat zijn de noodzakelijke structuren?  Inleiding van dr. Ton van Eijk (rk) tijdens de 6e dialoogbijeenkomst van pinksterchristenen en katholieken, 29 november 2001 in Amersfoort.

** Uit de toespraak van bisschop van Luyn op 24 mei 1999 te 's-Hertogenbosch, waarin hij verwees naar bovengenoemde lezing van Ratzinger (StuCom 0058):

'Kerk in beweging. () We zouden ook kunnen zeggen: "Kerk ís beweging". Een kerk die stilstaat of die zich in zichzelf opsluit, is niet de kerk die Christus bedoeld heeft. () Vorig jaar met Pinksteren heeft kardinaal Ratzinger tot het wereldcongres van de kerkelijke bewegingen gesproken over "de universele dynamiek van het apostolische" in de kerk van Christus, zowel door de vestiging van lokale kerken geleid door bisschoppen, opvolgers van de Twaalf, als door allerlei apostolische bewegingen. () Geen enkele beweging mag zichzelf verabsoluteren, waarschuwde kardinaal Ratzinger.

Bron: artikel Samen het licht in Bouwen aan de Nieuwe Aarde, 1999.

ENGELSE INFORMATIE:

* Card. Ratzinger spoke about the Charismatic Renewal in a book written with the journalist Vittorio Messori (who also wrote a book with Pope John Paul II): "Ratzinger Report".  Here are two passages from that book:

"What sounds full of hope throughout the universal church - and this even in the midst of the crisis that the Church is going through in the Western world - is the upsurge of new movements that no one has planned and no one called into being, but that simply emerge of their own accord from the inner
vitality of the faith. What is becoming apparent in them - albeit very faintly - is something very similar to a pentecostal hour in the Church. Iam thinking for instance of the Charismatic Renewal movement, the Cursillo movement, the Focolarini, Communion and Liberation, and so on... I find it marvelous that the Spirit is once more stronger than our programs and brings himself into play in an altogether different way than we had imagined.... It grows in silence. Our task - the task of the office-holders in the Church and of theologians - is to keep the door open to them, to prepare room for them..." (pp. 43-44).

"The period following the Council scarcely seemed to live up to the hopes of John XXIII, who looked for a 'new Pentecost'. But his prayer did not go unheard. In the heart of a world desiccated by rationalistic scepticism a new experience of the Holy Spirit has come about, amounting to a worldwide renewal movement. What the New Testament describes, with reference to the charisms, as visible signs of the coming of the Spirit is no longer merely ancient, past history - this history is becoming a burning reality today." (p.151).

Card. Ratzinger addressed the world Congress of the Ecclesial Movements with a theological reflection on the Ecclesial Movements in the Church, just before the famous 1998 Pentecost when Pope John Paul II met some 300,000 representatives of the various Movements of the Catholic Church. This is reported in: Pontifical Council for the Laity, Movements in the Church, Laity Today, Vatican City, 1999, pp. 23-51.

Card. Ratzinger also published an article in the theological magazine "Communio" in 1998: "The theological Locus of Ecclesial Movements".

Source: A copy of the letter with this English information and some documents referred to are available on the ICCRS website: http://www.iccrs.org/benedict_xvi.htm

 

Kees Slijkerman, 9-5-05

Deze tekst staat op website StuCom,

http://home.hetnet.nl/~stucom of via www.kcv-net.nl/stucom

als document 0131