Persbericht

Oecumenische dialoog naar een nieuw model

Achtste Dialoogdag van katholieken en pinkstergelovigen

In aanwezigheid van mgr. J. van Burgsteden, bisschop-referent voor oecumene, vond op 27 november jl. in het centrum van de Focolarebeweging in Amersfoort de achtste ontmoeting plaats tussen vertegenwoordigers van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten en een aantal rooms-katholieken van de Katholieke Charismatische Vernieuwing en de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Het was de eerste keer dat deze oecumenische gesprekskring die sinds 1999 bestaat een bisschop in zijn midden kon verwelkomen. Mgr. Van Burgsteden maakte een deel van de bijeenkomst mee met het eenvoudige doel ‘te luisteren en waar te nemen’.

De bijeenkomst was dit keer gewijd aan een gedachtenwisseling met dr. Peter Hocken, priester van het bisdom Northampton (Engeland) en specialist op het gebied van de dialoog tussen katholieken en pinksterchristenen. Hocken, momenteel voor enkele weken gastdocent aan de VU, was tussen 1988 en 1997 secretaris van de Society for Pentecostal Studies en heeft een aantal publicaties op zijn naam staan over de pneumatologie. Recent verscheen van zijn hand ‘Blazing the trail: where is the Holy Spirit leading the Church? (ISBN is 0 9540335 0 7)

 

Volgens Hocken vraagt de dialoog die de Katholieke Kerk sinds 1972 met vooraanstaande mensen uit de pinksterbeweging voert om een eigensoortig model dat afwijkt van het in de oecumenische dialogen gebruikelijke. Het gangbare model legt zich toe op een academische vergelijking van leeropvattingen en het vinden van een nieuwe consensus. In de dialoog tussen Lutheranen en katholieken heeft dit tot een doorbraak geleid in de overeenstemming over het leerstuk van de rechtvaardiging door het geloof. In de dialoog tussen de Katholieke Kerk en de pinksterbeweging echter gaat het niet primair om een vergelijking van leeropvattingen, maar om de ontmoeting tussen Kerk en opwekkingsbeweging. Katholieken kunnen dan ook niet verwachten dat pinksterchristenen over alle onderwerpen een uitgewerkte leeropvatting hebben. Deze dialogen gaan eerder over de essentie van geloof en Kerk en doen – geheel in lijn van wat het Tweede Vaticaans Concilie daarover zei – een appèl op bekering en vernieuwing. Hij hoopt dat de dialoog met opwekkingsbewegingen de oecumene minder academisch en weer dichter bij de gelovigen kan brengen.

Hocken herkende in de wijze waarop de afgelopen jaren de dialoog tussen katholieken en pinksterchristenen in Nederland is gevoerd veel van het door hem bepleite model. Gevraagd naar mogelijke nieuwe onderwerpen voor de dialoog pleitte hij er voor een onderwerp te nemen dat voor beide partners in de dialoog een uitdaging inhoudt. Als mogelijke onderwerpen noemde hij onder andere: de balans tussen lichaam en geest in geloof en liturgie; de relatie tussen het Woord van God, de gemeenschap en de heilige Geest; voorkeuren ten aanzien van de keuze van schriftteksten in de eredienst; opwekking en vernieuwing; eschatologie in onze tijd.

Een chronologisch overzicht van deze dialoog, documenten en artikelen zijn te vinden op http://home.hetnet.nl/~stucom (rubriek dialoog katholieken-pinksterchristenen).

 

 

Geert van Dartel, Katholieke Vereniging voor Oecumene

Huib Zegwaart, Verenigde Pinkster en Evangeliegemeenten

Kees Slijkerman, Katholieke Charismatische Vernieuwing,

tel. 0343-578814

9-1-03