VOOR U GELEZEN

Rome ons thuis - Hoe de Bijbel ons de weg naar de Moederkerk wees

door Scott en Kimberly Hahn

uitg. De Boog; Prijs 13,95; ISBN 90.6257.029.1

In dit boek getuigt een echtpaar van hun keuze voor Jezus en voor elkaar. Om en om vertellen zij ieder apart van hun zoeken en hun strijd. Van huis uit zijn beiden presbyteriaans. Beiden studeerden theologie.

liturgie en eucharistie

Scott werd getroffen door de consequente houding van de Rooms-Katholieke Kerk ten aanzien van de vraagstukken geboortebeperking, abortus en euthanasie. Dit leidt tot zijn besluit om de rooms-katholieke theologie te gaan bestuderen, zoals die is vastgesteld tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. Tijdens deze studie raakt hij onder de indruk van de Liturgie en de Eucharistie. Vooral de eenheid tussen Woord en Daad spreken hem bijzonder aan. Al spoedig gaat hij deelnemen aan eucharistievieringen en dat leidt dan tot zijn besluit om rooms-katholiek te worden.

Dit besluit is niet alleen schokkend voor zijn vrienden, maar vooral ook voor zijn vrouw Kimberly, die stamt uit een prebyteriaans domineesgezin. De beschrijving van deze periode is ontroerend. Kimberly wordt dan erg eenzaam en voelt zich min of meer verraden. Als dan vrienden de mogelijkheid tot scheiding opperen wordt het er niet makkelijker op. Toch blijkt dat zij gewetensvol vasthoudt aan haar belofte gedaan bij haar huwelijk. Uiteindelijk wordt zij overtuigd door de argumenten van haar man.

leemte

Twee dingen in het boek stemmen mij verdrietig. Als eerste het feit dat Scott wel spreekt over zijn zekerheden, door studie verkregen, maar ons niet laat delen in de onderbouwing van zijn overtuiging. Dat is beslist een leemte in het boek. Als tweede het feit dat Scott zijn vrouw in zijn nieuwe overtuiging voor een voldongen feit stelt en haar daarmee onnodig in de kou laat staan.

Kimberly is veel duidelijker in haar uiteindelijke motivatie en onderbouwt deze vanuit haar directe beleving van de Liturgie, de Eucharistie en de sacramenten. Juist in haar beleving ontdekken we hoe de scheidingswand tussen Rome en de Reformatie na het Tweede Vaticaans Concilie heel dun is geworden. Het is in dit verband veelzeggend dat de Heilige Geest in de Charismatische Vernieuwing over alle kerkmuren heen een intense samenwerking heeft bewerkt tussen de verschillende partijen. Misschien lijkt de aandacht voor Maria en de heiligen, zoals ook door Kimberly verwoord, meer gevoelsmatig. Alles wordt daardoor wel binnen de juiste proporties teruggebracht. Immers, ook protestanten, schriftgetrouw als zij zijn, prijzen Maria, met alle geslachten zalig. Ook zij danken God voor de genade bewezen aan hen die ons zijn voorgegaan, waardoor wij nu de zegeningen van het Evangelie van het Koninkrijk kunnen meebeleven.

Een boekje dat ons wijst op onze eigen verantwoordelijkheid en het daaraan verbonden belang van een eigen en persoonlijke keuze. Daarom de moeite van het lezen waard.

P. van Heijningen

 

Uit Bouwen aan de Nieuwe Aarde Jaargang 30 - Nummer 4 - 19 juli 2002

 

Van Scott Hahn kunt u in het Nederlands meer lezen in StuCom 0086 (http://home.hetnet.nl/~stucom) en in het Engels op

www.scotthahn.com

www.mindspring.com (transcripts)