Wat is de katholieke Charismatische Vernieuwing?

De Katholieke charismatische vernieuwing is niet één enkele wereldomvattende beweging. Zij heeft geen stichter of een groep stichters zoals andere bewegingen. Zij heeft ook geen ledenlijst. Zij is een verzameling van heel verschillende individuen, groepen en activiteiten die dikwijls nogal tamelijk onafhankelijk staan van elkaar. In verschillende mate vertonen zij zelfs verschillende accenten en hebben zich ook op een verschillende manier ontwikkeld. Toch delen zij allemaal dezelfde grondervaring en streven hetzelfde algemeen doel na.

Dit patroon van losse en toch verbonden onderlinge relaties vind je zowel op diocesaan als op nationaal en internationaal niveau. Zij zijn heel dikwijls gekenmerkt door een vrije associatie, dialoog en samenwerking eerder dan door een strakke structuur. De leiding van het geheel ligt meer in dienstbaarheid aan diegenen die dat verlangen dan in de uitbouw van kaders.

De centrale doelen van de Katholieke charismatische vernieuwing, soms ook Katholieke Pinkstervernieuwing genoemd, zijn de volgende:

1. Een ononderbroken persoonlijke bekering tot Jezus Christus, onze Heer en Redder, helpen bevorderen.

2. Aanzetten tot een voortdurende en beslissende ontvankelijkheid voor de Persoon, de aanwezigheid en de Kracht van de H. Geest.

Deze twee geestelijke gaven worden dikwijls samen ervaren in wat in de verschillende delen van de wereld genoemd wordt ‘doop in de H. Geest, ‘doorbraak van de H. Geest’ of 'Vernieuwing in de H. Geest’. Hieronder wordt verstaan dat men de genade van zijn christelijke initiatie (doopsel, vormsel en eerste communie) op een persoonlijke wijze aanvaardt en dat men kracht ontvangt om zich als christen in te inzetten in de Kerk en in de wereld.

3. De ontvankelijkheid voor en het gebruik van de geestelijke gaven (charisma’s) bevorderen, zowel in de Charismatische Vernieuwing als in de brede Kerk. Deze gewone en buitengewone gaven zijn overvloedig aanwezig bij leken, religieuzen en priesters. Wanneer zij op een juiste manier verstaan en gebruikt worden in harmonie met andere elementen van het kerkelijk leven, zijn zij een bron van kracht voor christenen op hun pelgrimstocht naar en de beleving van de heiligheid en van hun zending.

4. In de kracht van de H. Geest wil zij de evangelisatie stimuleren. Deze omvat ook de evangelisatie van onkerkelijke mensen en de her - evangelisatie van christenen die nog enkel in naam christenen. Verder ook de evangelisatie van cultuur en sociale structuren . De vernieuwing wil heel speciaal er toe bijdragen dat je deelt in de zending van de Kerk doordat je in woord en daad het evangelie verkondigt en getuigt van Jezus Christus door je persoonlijk getuigenis en door werken van geloof en gerechtigheid. Daartoe immers is ieder christen geroepen.

5. Verder wil zij een onafgebroken groei in heiligheid bevorderen door een gepaste integratie van dit charismatisch accent in het hele leven van de Kerk. Dat wordt bereikt door deel te nemen aan een rijk sacramenteel en liturgisch leven.

Zij tracht ook te helpen bij een diepere waardering van de traditie van het gebed en de spiritualiteit van de Katholieke Kerk en zij beoogt ook een voortdurende vorming in de Katholieke Leer, begeleid door het kerkelijk leergezag, en de deelname aan de pastoraal van de Kerk in haar geheel.

Deze doelen en de projecten die eruit voortvloeien hebben personen, gebedsgroepen, gemeenschappen, plaatselijke, diocesane en nationale diensten en bedieningen van de Katholieke Charismatische Vernieuwing heel sterk getekend.

Uit: ICCRS-statuten

Onofficiële vertaling van zr. Marie-Guy Bodson, België, en Kees Slijkerman, maart 2003

Zie de originele Engelse tekst in StuCom 0073uk of www.iccrs.org