StuCom0028

Korte samenvatting door Richard Drenth

van het position paper ‘Divine Healing: An Integral Part of the Gospel’.

van de Assemblies of God (Pinkstergemeenten) vgl. StuCom0027

A] Goddelijke genezing: een integraal onderdeel van het Evangelie.

- Het verzoenend werk van Christus heeft ook bevrijding van ziekte bewerkstelligd. Het is een voorrecht voor alle gelovigen. Er is dus een verband tussen Jezus’ genezingsbediening en Zijn redding. De macht om te genezen is een getuigenis van Zijn autoriteit om te genezen.

- Jezus erkent dat ziekte resultaat is van zonde en de duivel. Ook erkent Hij dat niet elke ziekte het resultaat is van zonde.

- Jezus liet zien dat goddelijke genezing een vitaal onderdeel is van Gods natuur en Zijn plan.

- Genezig helpt ook Jezus te identificeren als de beloofde Messias en Redder.

- Jesaja 53 en 1 Petrus 2 spreken over genezing of herstel na zonde. Jes. spreekt over zowel het geestelijke en het lichamelijke.

B] Voorzien in de verzoening

- Onder de wet was het zo dat de priesters vergeving van zonden bewerkstelligden door het sprenkelen van het bloed.

- Voornaamste doel verzoening is reiniging van zonden en bevrijding van de straf. Dus verzoening was er om de consequentie van de zonde inclusief ziekte tegen te gaan. Alleen Christus dood heeft verzoening bewerkstelligd.

- Zelfs waar ziekte geen resultaat is van zonde is het nog steeds in deze wereld vanwege de zonde.

- De bijbel zegt dat we lijden, omdat we nog geen volledige verzoening ontvangen hebben voor ons lichaam.

- Volledige bevrijding van het lichaam is er als we opgenomen worden om Jezus te ontmoeten. Goddelijke genezing is een voorproef van dit, zoals alle zegeningen van het evangelie voortvloeien vanuit de verzoening.

C] Het voorrecht van alle gelovigen

- Net als redding dat door genade komt door het geloof (Efeziërs 2:8) zijn alle zegeningen en gaven voor ons door Zijn genade of Zijn goedgunstigheid. Wij verdienen het niet.

- Niemand in het hele NT eiste genezing. Mensen komen en smeekten bij Jezus. Ze keken er niet naar uit als hun recht, maar als een genadig voorrecht.

- Belofte van genezing roeit niet alle lijden uit.

- We moeten ook niet naar Goddelijke genezing kijken als een vervanging om gehoorzaam te zijn aan de regels van fysieke en lichamelijke gezondheid. Ook is het er niet om de effecten van ouderdom te voorkomen.

D] Leven door de Geest

- Onze uiterlijke mens kampt, maar onze innerlijke mens wordt elke dag vernieuwd. Deze innerlijke vernieuwing geeft ons geloof goddelijke genezing te claimen.

- Ongeloof is een sta-in-de-weg. Maar Jezus komt ook de zwakken te hulp.

E] De noodzakelijkheid van bidden en vasten.

- In OT is gebed het middel voor genezing. In het NT lezen we dat het gelovig gebed geneest (Jac. 5:15).

- Groot geloof ontvangt door het woord genezing. Echter Jezus liep niet weg bij kleingelovigen of zwakken.

F] In de bijbel lezen we dat mensen op verschillende wijze genazen.

- Zo lezen we van genezing door: aanraking van Zijn kleren; Jezus nam hun handen; handen opleggen; Petrus’ schaduw; Paulus zakdoek. Bij dit alles moet er geloof in God zijn niet in het middel.

- De belofte dat ‘hij die Mij gelooft de werken die Ik zal doen, hij ook doet’, is gerelateerd aan het gebed vragen om genezing in Jezus’ Naam. (Joh 14:12). Zijn naam is de openbaring van zijn karakter en natuur. Alleen als we in Christus blijven en in Zijn woord hebben we dat in ons. Dan zal onze lijn met Hem opgaan en kunnen we vragen wat we willen en het zal gedaan worden.

G] Problemen rondom genezing

- Sommigen probeerden genezing te beperken, maar het is net zo goed voor de heidenen.

- Sommigen zetten goddelijke genezing tegenover medische hulp.

- Jezus erkent dat diagnostici hun plaats ook hebben.

- We weten niet waarom de ene geneest en de andere niet. Wat dat betreft kijken we nog in een spiegel van raadselen. De Schrift maakt duidelijk dat wij het woord moeten verkondigen en de tekenen die volgen verwachten.

[Totale tekst staat op http://www.ag.org/top/siteguide/about_ag.html]