StuCom0009

Uit de Willibrordkrant, nummer 29, voorjaar 2000

De Geest maakt levend

door: Daphne van Roosendaal

November 1999 startten de Broederschap van Pinkstergemeenten en de Katholieke Charismatische Vernieuwing met kennisgeving aan de bisschoppenconferentie gesprekken. Donderdag 2 maart vond in Amersfoort de tweede dialoogdag plaats met vertegenwoordigers van de verschillende groepen. De Sint Willibrord Vereniging was in de persoon van Geert van Dartel aanwezig bij deze gesprekken.

Voorgeschiedenis

In 1969 werden op internationaal niveau de eerste contacten gelegd voor een dialoog van verschillende Pinksterkerken met de rooms-katholieke Kerk. Het doel van de dialoog was niet in de eerste plaats om een organische of structurele eenheid te bewerkstelligen, maar vooral om een klimaat te ontwikkelen van wederzijds begrip inzake geloof en praktijk, om punten van overeenkomst te vinden en om gebieden aan te wijzen waar verdere dialoog wenselijk is.

In Italië begon men in 1992 met een nationale dialoog tussen de Katholieke Charismatische Vernieuwing en een aantal Pinkstervoorgangers. Aangezien de Nederlandse tak van de Katholieke Charismatische Vernieuwing zelf de wens tot dialoog al geruime tijd op haar verlanglijstje had staan en de gesprekken in Italië tot toenadering tussen de gesprekspartners leidden, besloot ze de ontwikkelingen in Nederland niet af te wachten, maar zelf initiatief te nemen. Dit leidde tot een brief aan de Broederschap van Pinkstergemeenten, waarin deze met de volgende woorden werd uitgenodigd iemand af te vaardigen naar een activiteit van de Katholieke Charismatische Vernieuwing: ‘We zijn onder de indruk van de uitstorting van de Geest over zoveel christenen die met elkaar nieuwe gemeenten vormen, los van de historische kerken. Het is niet belangrijk of we dat vanuit onze eigen kerkvisie prettig vinden, of we het er mee eens zijn en of het allemaal perfect is. Belangrijk is dat hier de Heilige Geest aan het werk is. Daardoor zijn we er direct al in de Geest zelf mee verbonden. In beginsel is de eenheid er al doordat we in dezelfde Geest gedoopt zijn. Daarom geloven we dat de Heer ons zelf aanspoort om ook meer persoonlijk contact met jullie te leggen’. De Broederschap reageerde positief en de Katholieke Charismatische Vernieuwing kon dr. Paul van der Laan begroeten op hun vernieuwingsdagen in 1999.

Doelen

De bijeenkomsten hebben momenteel tot doel uit te wisselen hoe de Heilige Geest in de verschillende kerken wordt ervaren. Men wil elkaar leren kennen en elkaar leren waarderen als behorend bij dezelfde Heer en wederzijds respect en begrip bevorderen. Men is ervan overtuigd dat men veel van elkaar kan leren. Pater Leo van der Klaauw, aanwezig bij de gesprekken vanuit de Katholieke Charismatische Vernieuwing, zegt daarover: ‘Door samen te bidden, kun je ervaren dat de ander gelooft in de Heer en door samen open te staan voor de Heilige Geest, kun je meer tot eenheid komen’. Realistisch voegt hij daaraan toe: ‘Menselijkerwijs zie ik die eenheid nog niet zo snel tot stand komen. Er zijn grote verschillen tussen de kerken. De rooms-katholieke kerk is sterker georganiseerd, kent duidelijk een hiërarchie en gaat uit van de apostolische successie. Bovendien is de rooms-katholieke kerk een volkskerk. De Pinksterkerken kennen veel minder structuur en men erkent dat niet iedere christen zich thuis hoeft te voelen in hun manier van eredienst’.

Dialoogdag genezing

Het thema van de dag in Amersfoort was genezing. Na een opening met liederen en gebed vertelde pater Leo van der Klaauw de aanwezigen over genezing in de katholieke traditie. Hij sprak over genezing in het evangelie, over genezing door heiligen en door relikwieën en (over) hoe aan de ziekenzalving, voordat de toepassing ervan werd gereserveerd voor de stervenden, ook genezende kracht werd toegeschreven. Uiteraard liet hij Lourdes niet onvermeld.

Daarna deed Klaas van Balen vanuit de Broederschap van Pinkstergemeenten uitgebreid theologisch verslag over genezing en lijden in de gemeente van Christus. We moeten genezing niet alleen zien als genezing van lichamelijke ziekten, maar ook als heling van de gehele mens naar geest, ziel en lichaam en als heling van de relaties van de mens tot anderen en tot zijn levensomstandigheden.

De ochtend werd afgesloten met getuigenissen uit de praktijk van genezingen door geloof en gebed, waarna de middag werd gevuld met gesprekken over een aantal stellingen over genezing.

Rol Sint Willibrord Vereniging

Ook Geert van Dartel van de Sint Willibrord Vereniging werd uitgenodigd deel te nemen aan de gesprekken. Hij is inmiddels op beide dialoogdagen aanwezig geweest. De vereniging is het aanspreekpunt binnen de katholieke kerk voor oecumenische zaken. Op grond daarvan neemt ze deel aan de dialoog. Van Dartel zegt: ‘Het bestuur heeft nog niet uitgebreid over deze dialoog gesproken, maar los daarvan vind ik dat de blijmoedigheid en de verkondigingsijver van de betrokkenen op de katholieke gemeenschap mogen afstralen. Misschien kan de vereniging daar, samen met de charismatische vernieuwing, bij helpen’.

De dialoogdagen zijn een goede manier om elkaar te leren kennen. Ze helpen bovendien bij het afbreken van vooroordelen. Het was Van Dartels eerste ontmoeting met de Broederschap van Pinkstergemeenten. Hij hoopt dat de ontmoetingen verdergaan in deze vorm: ‘Ik moet zeggen dat de openheid naar elkaar, die wordt gedragen door de gezamenlijke lofprijzing, me goed heeft gedaan’, aldus Van Dartel.